Local, Raw Honey

Hound Dog Honey 2oz Bear

2oz, local, raw liquid honey
$3.00

Hound Dog Raw Apple Blossom Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Aster Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Basswood Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Blueberry Honey

1lb, local, raw liquid honey
$11.00

Hound Dog Raw Buckwheat Honey

1lb, local, raw liquid honey
$11.00

Hound Dog Raw Butterbean Honey

1lb, local, raw liquid honey
$11.00

Hound Dog Raw Goldenrod Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Honeysuckle Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Loosestrife Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw NJ Wildflower Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Pine Barrens Wildflower Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Raspberry Honey

1lb, local, raw liquid honey
$11.00

Hound Dog Raw Red Bamboo Honey

1lb, local, raw liquid honey
$10.00

Hound Dog Raw Star Thistle Honey

1lb, local, raw liquid honey
$11.00